Latest

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีสถานประกอบการที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ คือ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการร้านอาหารในนาม “พิซซ่า ฮัท”

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมื […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ไปประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work – Integrated Learning : WiL) ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ไปประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษา […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศน […]
Read More