นิสิตที่จะสมัครปฏิบัติสหกิจศึกษา 1/2565

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565