Latest

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ทางด้านสหกิจศึกษา และหลักสูตร WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมี อธิการบดีดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชากา […]
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตร WiL สาขาวิชาการตลาด รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่ […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพได้จัดให้มีกิจกรรม “Job Fair ตลาดนัดแรงงาน” โดยมี สถานประกอบการชั้นนำ 11 แห่ง ร่วมเปิดบูทรับสมัครงานให้กับนิสิตที่สนใจ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จ […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตร WiL สาขาวิชาการตลาด รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษ […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ วิทยากรจาก CENTRAL GROUP ได้ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร WIL ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับปวส.2 กับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรทั้ง 3 สถาบัน

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ ว […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศน […]
Read More

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา ภายหลังการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอผลงาน/โครงงานสหกิจ […]
Read More

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2560

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักสหกิจศึกษาและ […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเยี่ยมสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกันค่ะ

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเยี่ยมสถานปร […]
Read More