Latest

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 [ในรูปแบบออนไลน์]

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ บริษ […]
Read More

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดรับสมัครบุคลากร ทั้งแบบ Part-Time และ Full-Time หลายตำแหน่งงาน/จำนวนหลายอัตรา โดยรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี

โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดรับสมัครบุคลากร ทั้งแบบ Part-Time […]
Read More

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงาน สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับสมัคร […]
Read More