นิสิตเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565