นิสิตเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566