นิสิตสามารถยื่นใบสมัครสหกิจศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2566
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2566