สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเยี่ยมสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกัน

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเยี่ยมสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกัน

1 2

3