สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561

การไฟฟ้านครหลวง 1 การไฟฟ้านครหลวง 2 คอมฯ ศาลากลางจังหวัด ศาลากลางจังหวัด1 ศาลากลางจังหวัด2 สโตนบิลด์ 1 สโตนบิลด์ อบต.บ้านฉางปทุมธานี 1 อบต.บ้านฉางปทุมธานี