สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้เชิญสถานประกอบการชั้นนำที่มีชื่อเสียงมาบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ” ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้เชิญสถานประกอบการชั้นนำที่มีชื่อเสียง ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และ บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ” ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561ต่อไป

3755987262587520

1763ก

4