นิสิตนำเสนอผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา หลังออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2561

 

นิสิตนำเสนอผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา หลังออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คอม 2

 

 

 

 

 

คอม 3 คอม 7 คอม 8  คอม 18 คอม 21 คอม 22 คอม 23 คอม 24 คอม 26 คอม1 คอม9  คอม11  คอม13 คอม14 คอม15 คอม16 คอม20 นิเทศ 1 นิเทศ 2 โรงแรม 1 โรงแรม 2