สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

278735 278736

279688  กระทรวงพาณิชย์1 กระทรวงพาณิชย์3 จีเอ็มอี ทีนิวส์  ทีเอเอส ทีเอเอส1 ทีเอเอส2 โทดะ1 โทดะ2     รามจิตติ  ลีโอ1 ลีโอ2  สถานีวิทยุชุมชน2 สำน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด1 สำนักงานอัยการสูงสุด2 อจิลิตี้2   อจิลิตี้5 อิเกีย 2 เอสบี1  เอสบี3  ฮันแมน1 ฮันแมน2