นิสิตนำเสนอผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา หลังออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

นิสิตนำเสนอผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา หลังออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2561 ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

S__26468364

S__26468356

S__3964952

309083

2260

S__9650215

S__9650211

S__9650221

S__9650209