ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัลชมเชย ดังนี้…
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ชื่อโครงงาน : การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเผยแพร่วิถีชีวิตชนเผ่าซาไกในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา” ให้กับสถาบันรามจิตติ 
ผลงานของนายชนาธิป วงแหวน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

รางวัลชมเชย
ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ชื่อโครงงาน : การจัดสรรพื้นที่ขาย กรณีศึกษากระบวนการเติมเต็มสินค้าและการจัดการพื้นที่ขาย บริษัท อีคาโน่ ประเทศไทย (อีเกีย บางใหญ่)
ผลงานของนายกฤษณะ จิตร์บรรจง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน
ชื่อสถานประกอบการ : สถาบันรามจิตติ
นำเสนอโดย : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ซึ่งได้เข้ารับรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

S__21020741

S__21020765

S__27009096

S__21020734

S__21020711

S__21020724

S__27009097

S__27009186

152364