สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร WiL (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร WiL (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสถานประกอบการ และการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน รวมไปถึงการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีอธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนิสิตใหม่ในครั้งนี้ด้วย

S__29171743

S__29171744 S__29171745 S__29171746 S__29171748 S__29171772 S__29171773S__29171747