นิสิตที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562

นิสิตที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.coop.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ชั้น 2 ห้อง 1219 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ะ…

36