บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เข้ามาบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ”

 

 

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ได้เข้ามาบรรยายเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 หัวข้อบรรยาย “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ ห้อง 4401 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์69329744_2482954685083939_5051988155599683584_n69525759_2482954541750620_5729362819539795968_n 69526498_2482954478417293_6601719150358298624_n  69723304_2482954235083984_3262367178476748800_n 69728376_2482954418417299_449213159224377344_n 69749295_2482954185083989_7295102377181315072_n (1)  69806604_2482954601750614_4960856903857995776_n 69996855_2482954755083932_294869966094598144_n