บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าทำงานในหลายตำแหน่งงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าทำงานในหลายตำแหน่งงาน หากนิสิตมีความประสงค์เข้าทำงานในตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามกับทางสถานประกอบการได้โดยตรง ข้อมูลตามเอกสารแนบ

รับสมัครงาน