คณาจารย์ออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562

นิเทศ Drone Academe

นิเทศ 3BB 2

นิเทศ (กันตนา) 3

กจ.2

กจ.1

กจ.8

กจ.4

กจ.10

กจ.7

กจ.5