บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ และบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1504 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2 1 5 6 8 3 4