ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2563

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2563 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ดังนี้…
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 6 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ชื่อโครงงาน : “การผลิตสื่อเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ของชุมชนบางมะรวด อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว”
ผลงานของนายปาราเมศ ด้วงเอี่ยม
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
รางวัลชมเชย
ประเภทที่ 5 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านประเภทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ชื่อโครงงาน : “การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย QR CODE”
ผลงานของนายณัฐพล แซ่เล้า
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งได้เข้ารับรางวัล เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาด้วยนะคะ
S__59228166S__59228167269980
2
6
269942
5
8
3
269956
269931
269955