บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้ามาประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ และบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 1504 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

21

10

12

23

27

4

33

39

37