ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ และบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด เข้ามาประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ และบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้อง 1504 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

11

7

5

10

23

13

24

34

35