คณาจารย์ออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2563

คณาจารย์ออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2563 เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศเพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์นิเทศ นิสิต และสถานประกอบ โดยมีการนิเทศยังสถานประกอบการ และนิเทศทางออนไลน์ (สำหรับสถานประกอบที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง)

เดอะอัพ88

บ.บิ๊กริช โปรแกรม จำกัด (1)

การตลาดS__68812805

S__68812809

เซ็นทรัล 1

S__13901986

S__13901983

S__68812807270646

270650

270651

messageImage_1612862049752

messageImage_1612862070159