นิสิตนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแก่คณาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2/2563

นิสิตนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการแก่คณาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2/2563

1899

S__70565891

1901

1904

S__70565893

S__3547216

S__3547213

S__3547212

S__3547219

S__70565896

431565