ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2564 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2564 ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คว้ารางวัลที่ 2 ดังนี้…
รางวัลที่ 2
ประเภทที่ 6 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ชื่อโครงงาน : “การจัดการคลังสินค้าโดยใช้ระบบ Platform”
ผลงานของนายณัฐศิษย์ อิงคนินันท์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ซึ่งได้นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และประกาศผล เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาด้วย

 

259719

259727

2.ประกาศผลรอบตัดสิน-เครือข่าย 64_Page_สังคม