บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 [ในรูปแบบออนไลน์]

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจ ภาคเรียนที่ 1/2564 [ในรูปแบบออนไลน์] ผ่าน Google Meet ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564

 

messageImage_1632379330725

messageImage_1632379370734

messageImage_1632379964934

messageImage_1632380398052

messageImage_1632380845485

messageImage_1632381718546