สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน WiL (Work – integrated Learning) กับบริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมี รองอธิการบดี ดร.สันธยา ชูทรัพย์และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยมีสถานประกอบการที่ร่วมลงนาม ได้แก่ บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น  จำกัด

S__83648523

S__83648524

S__83648526

S__83648527

S__83648529