รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558

▶ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2558

ชื่อ-สกุล 1) นางสาวพรพรรณ มากมูล 2) นายวิชัย เจตนาจรัสแสง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อโครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บสินค้า : กรณีศึกษาคลังสินค้า บริษัท บางกอก ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด”

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

▶ รางวัลชมเชย โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2559

ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะนุช หงส์ทอง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจนับสินค้า : กรณีศึกษาการตรวจนับจำนวนสินค้าจากศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ บริษัท ทริพเพิลไอ เอเชีย คาร์โก้ จำกัด (คลังสินค้า 1 – 2) สนามบินดอนเมือง”

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

▶ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2560

ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ ศรีฟอง

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงงาน  “กระบวนการผลิตรายการ Cooking Wheels ออกอากาศทาง YouTube ช่อง Channel : New-Lifestyle ในเครือสำนักข่าว TNEWS จำกัด”

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

▶ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2560

ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิชา สังข์ทอง

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงงาน “การผลิตสกู๊ป (Scoop) งานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนฐานทุนวัฒนธรรม เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ของสถาบันรามจิตติ”

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561

▶ รางวัลชมเชย โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2561

ชื่อ-สกุล นางสาวชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงงาน การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเริ่มเข้าสู่วงจรยาเสพติดและวิธีห่างไกลยาเสพติด ของเยาวชนพลังโจ๋ ในจังหวัดแพร่” ให้กับสถาบันรามจิตติ

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562

▶ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2562

ชื่อ-สกุล นายชนาธิป วงแหวน

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงงาน การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเผยแพร่วิถีชีวิตชนเผ่าซาไกในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา” ให้กับสถาบันรามจิตติ

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

▶ รางวัลชมเชย โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2562

ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ จิตร์บรรจง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อโครงงาน การจัดสรรพื้นที่ขาย กรณีศึกษากระบวนการเติมเต็มสินค้าและการจัดการพื้นที่ขาย บริษัท อีคาโน่ ประเทศไทย (อีเกีย บางใหญ่)

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

▶ รางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2563

ชื่อ-สกุล นายปาราเมศ ด้วงเอี่ยม

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อโครงงาน “การผลิตสื่อเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการพื้นที่ของชุมชนบางมะรวด อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว”

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

▶ รางวัลชมเชย โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2563

ชื่อ-สกุล ณัฐพล แซ่เล้า

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อโครงงาน “การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย QR CODE”

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802

รางวัลโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

▶ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2564

ชื่อ-สกุล นายณัฐศิษย์ อิงคนินันท์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อโครงงาน “การจัดการคลังสินค้าโดยใช้ระบบ Platform

gd ดาว์นโหลด hand-icons-cursor_1110-802