เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ชื่อโครงงาน การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเริ่มเข้าสู่วงจรยาเสพติดและวิธีห่างไกลยาเสพติด ของเยาวชนพลังโจ๋ ในจังหวัดแพร่” ให้กับสถาบันรามจิตติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงาน ในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ชื่อโครงงาน การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเริ่มเข้าสู่วงจรยาเสพติดและวิธีห่างไกลยาเสพติด ของเยาวชนพลังโจ๋ ในจังหวัดแพร่” ให้กับสถาบันรามจิตติ

5

9

8