สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ม.ราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายสหกิจศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ม.ราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายสหกิจศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10