ข่าว Archive

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ปร […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำ […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อม ให้แก่นิสิตที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้เชิญสถานประกอบการชั้นนำที่มีชื่อเสียงมาบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ” ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้เช […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศน […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเยี่ยมสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกัน

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเยี่ยมสถานปร […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ม.ราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายสหกิจศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ม.ราชพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพจัด […]
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ชื่อโครงงาน การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเริ่มเข้าสู่วงจรยาเสพติดและวิธีห่างไกลยาเสพติด ของเยาวชนพลังโจ๋ ในจังหวัดแพร่” ให้กับสถาบันรามจิตติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 พิธีมอบรางวัลสหกิจศึก […]
Read More